Diffieties, Cohomological Physics, and Other Animals: Program Table

From Geometry of Differential Equations
(Redirected from AMVconfProgramTable)
Jump to navigation Jump to search
Short link to this page: https://gdeq.org/AMVconfProgramTable

Back to Conference Page


  • Talks are 45 min.
  • Short talks (denoted by beige color) are 20 min.
  • Names in bold are the Chairmen
  • All times are in MSK (UTC+3)
Monday 13 Dec.

IUM

Tuesday 14 Dec.

MSU

Wednesday 15 Dec.

MSU

Thursday 16 Dec.

IUM

Friday 17 Dec.

IUM

9:45 Opening
Chairman Krasil'shchik Vinogradov Khavkine Krutov Samokhin
10:00 Alekseevsky Bocharov Sharygin Sossinski Lychagin
10:50 Manno Marmo Aksenov Slovák Agafonov
11:40 Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break
11:55 Rubtsov Druzhkov Grigoriev Vilasi Chetverikov
12:45 Oliveri Khavkine Gurevich Lando Remizov
13:35 Vinogradov Kryczka Duyunova Kunakovskaya Krutov
14:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
Chairman Morozov Khudaverdian Slovák Druzhkov Verbovetsky
15:00 Mikhailov Samokhin Sheftel Pogrebkov Igonin
15:50 Voronov Vitagliano Bobrova Helminck Prykarpatsky
16:40 Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break
16:55 Khudaverdian Tondo Millionschikov Catalano Ferraioli Sachkov
17:45 Stasheff Shemyakova Tychkov Ahangari Gorgone
18:10 Podobryaev
18:30 Memorial Session Conference Dinner Closing